DT电子

师资队伍
当前位置: 首页 >> 师资队伍 >> 全职教师
学院正高职称名录
(按姓名拼音排序)
姓名 职称 电话 邮箱
蔡家斌 教授 nldfloor@163.com
曹平祥 教授
陈登宇 教授 chendy@njfu.edu.cn
陈继章 教授 jizhang.chen@hotmail.com
成铁龙 教授级高工
崔举庆 教授 025-85428353 cuijq@njfu.edu.cn
付宇 教授 025-85427097 fuyu@njfu.edu.cn
韩景泉 教授 247050722@qq.com
何水剑 教授 025-85428139 shuijianhe@njfu.edu.cn
蒋少华 教授 025-85428090 shaohua.jiang@njfu.edu.cn
李大纲 教授 13912981251 njfuldg@163.com
李建章 教授
李美春 教授 025-85428320 mli@njfu.edu.cn
李延军 教授
连海兰 教授 025-85427531 lianhailan@njfu.edu.cn
刘志鹏 教授
卢晓宁 教授
梅长彤 教授 025-85427742 mei@njfu.edu.cn
那斌 教授 18260064269 nabin8691@126.com
潘彪 教授 025-85427550 panbiao@njfu.edu.cn; pan.biao@1163.com
潘明珠 教授 025-85428581 mzpan@njfu.edu.cn
阙泽利 教授 025-85428205 zelique@njfu.edu.cn
孙丰文 研究员 2814863676@qq.com
孙军 教授 sunjun227@163.com
孙友富 教授 025-85427527 ailin.sun@163.com
田丹 教授 tiandan@njfu.edu.cn
王宝金 教授 13851539269 wbj@njfu.com.cn
王正 正高级实验师 025-85428665 wangzheng63258@163.com
王志强 教授 025-85428829 wangzhiqiang@njfu.edu.cn
夏常磊 教授 025 85427087 changlei.xia@njfu.edu.cn
徐长妍 教授 025-85427519 changyanxu1999@njfu.edu.cn; changyanxu1999@163.com
徐朝阳 教授 025-85427517 hughxzy @163.com
张书 教授 025-85428063 s.zhang@njfu.edu.cn
张耀丽 教授 025-85427501 13776625788 zhangyaoli@126.com
周捍东 教授
周建斌 教授 025-85428565 zhoujianbin@njfu.edu.cn
周晓燕 教授 025-85428506 zhouxiaoyan@njfu.edu.cn
朱南峰 教授
朱一辛 研究员 025-85427527 zhuyixin@njfu.edu.cn
KARNOWO 副教授
蔡亚辉 副教授 18862175705 18862175705@163.com
陈楚楚 副教授 chuchu_chen@njfu.edu.cn
陈敏智 副教授 025-85428040 chenminzhi@njfu.edu.cn
陈卫民 副教授
程大莉 副教授 chengdl@njfu.edu.cn
邓巧云 高级实验师
丁建文 副教授 dingjw@njfu.edu.cn
丁涛 副教授 tao_ding@njfu.edu.cn
段改改 副教授 025-85428090 duangaigai@njfu.edu.cn
甘露 副教授
葛省波 副教授 025-85427519 geshengbo@njfu.edu.cn,799814939@qq.com
关明杰 副教授 025-85428807 mingjieguan@126.com
郭晓磊 副教授 025-85428716 xiaolei.guo@njfu.edu.cn
韩书广 副教授 13813917680 hanshg@njfu.edu.cn
韩响 副教授 hanxiang@njfu.edu.cn
韩小帅 副教授 15624960675 hxs141424@163.com
何文 副教授 13805157249 hewen2011@njfu.edu.cn
黄润州 副教授 runzhouhuang@njfu.edu.cn
黄勇 副教授 huangyong@njfu.edu.cn
贾翀 高级实验师 447073020@qq.com
焦月 副教授 18800465672 yjiao123@126.com
兰平 高级实验师 025-85427019 nfu.lanping@163.com
冷魏祺 副教授 wleng@njfu.edu.cn
李炯炯 副教授 025-85427359 luckyjiong@126.com
李琴 副教授
李绍成 副教授 13951806892 chenglishao@163.com
李涛 高级实验师 litao@njfu.edu.cn
李万兆 副教授 liwanzhao1103@126.com
刘翔 高级实验师 85427259 nlliuxiang@163.com
刘晓蓉 副教授 18810185499 lxr2020@njfu.edu.cn
娄志超 副教授 zc-lou2015@njfu.edu.cn
罗晶 副教授
骆嘉言 副教授
马连祥 副教授
冒海燕 副教授
梅玉春 副教授 025-85427171 meiyc@njfu.edu.cn;307979735@qq.com
彭辉 副教授
施静波 副教授 025-8542 8276 shijb@njfu.edu.cn
石德兴 副教授
石江涛 副教授 025-85428507 shijt@njfu.edu.cn
孙世静 副教授
王海莹 副教授 betterbest_2008@163.com
王开立 副教授 025-85427359 15650700226 wangkaili@njfu.edu.cn
王卫东 高级实验师 13951972788 1105328857@qq.com
王新洲 副教授 025-85428507 xzwang@njfu.edu.cn
王志和 副教授 025-85427171 wzh@njfu.edu.cn
徐魁梧 副教授
许斌 副研究员 025-85428665 xr9621@njfu.com.cn。
杨焕蝶 副教授
杨甜甜 副教授 yangtiantian@njfu.edu.cn
杨小军 副教授 025-85427527 yxj5460@163.com
易庠华 副教授
翟胜丞 副教授
詹天翼 副教授
张海洋 副教授
张晓冬 副研究员
周兆兵 高级实验师 025-85427096 zbzhu@njfu.edu.cn
邹玲 高级实验师 025-85427504
YASIN OROOJI(亚鑫 · 奥诺杰) 助理研究员
陈松 讲师 64515139@qq.com
丁宽 讲师 dingk@njfu.edu.cn
丁万娟 助理研究员 025-85427504
董会军 讲师
董友明 讲师 025-85427359 youming.dong@njfu.edu.cn
高雯然 讲师 gaowenran@njfu.edu.cn
蒋 军 助理研究员 jiangjun@njfu.edu.cn
李宏敏 讲师 025-85427527 lihongmin@njfu.edu.cn
李邝 讲师
李小茹 讲师
李晓娜 助理研究员 13020088354 lixiaona510@njfu.edu.cn
梁星宇 工程师 993039861@qq.com
刘智超 讲师
陆步云 讲师 13915967225 672028065@qq.com
马欢欢 实验师 025-85427155 mahuanhuan@njfu.edu.cn
马彤彤 助理研究员
马玉峰 讲师 13921433597 mayufeng@njfu.edu.cn
潘亚娣 讲师 59647664@qq.com
钱瑾 讲师 ​36429962@qq.com
宋建忠 讲师 15850553880 jzsong@njfu.edu.cn
苏浩 讲师
田霖 讲师 tianlinb0905101@foxmail.com
田玉兰 讲师 tian-yulan1@163.com
王恋 讲师 18551649925 wanglian@njfu.edu.cn
王毓彤 实验师 15996276466@163.com
翁锦萍 讲师 1725703911@qq.com
吴英姬 讲师 19825041860 wuyingji@njfu.edu.cn
徐德良 讲师 025-85427235 xudl@njfu.edu.cn
徐丽 讲师 13951078779 njxl@njfu.edu.cn
徐晔晗 讲师
徐兆军 讲师
杨培 助理研究员
杨蕊 讲师 025-85428905 yangrui@njfu.edu.cn
曾志高 讲师 025-85485181 2898558168@qq.com
张欣竹 讲师
章一蒙 实验师 025-85427133 zhangym@njfu.edu.cn
赵亮 讲师 025-85427235 zl_06@126.com
郑维 讲师 025-85427527 15005184687 zw@njfu.edu.cn; zw077927@163.com
钟家林 技师
邹沐 助理馆员 025-85427519 zoumu@njfu.edu.cn
姓名 职称 电话 邮箱
KARNOWO 副教授
YASIN OROOJI(亚鑫 · 奥诺杰) 助理研究员
蔡家斌 教授 nldfloor@163.com
蔡亚辉 副教授 18862175705 18862175705@163.com
曹平祥 教授
陈楚楚 副教授 chuchu_chen@njfu.edu.cn
陈登宇 教授 chendy@njfu.edu.cn
陈继章 教授 jizhang.chen@hotmail.com
陈敏智 副教授 025-85428040 chenminzhi@njfu.edu.cn
陈松 讲师 64515139@qq.com
陈卫民 副教授
成铁龙 教授级高工
程大莉 副教授 chengdl@njfu.edu.cn
崔举庆 教授 025-85428353 cuijq@njfu.edu.cn
邓巧云 高级实验师
丁建文 副教授 dingjw@njfu.edu.cn
丁宽 讲师 dingk@njfu.edu.cn
丁涛 副教授 tao_ding@njfu.edu.cn
丁万娟 助理研究员 025-85427504
董会军 讲师
董友明 讲师 025-85427359 youming.dong@njfu.edu.cn
段改改 副教授 025-85428090 duangaigai@njfu.edu.cn
付宇 教授 025-85427097 fuyu@njfu.edu.cn
甘露 副教授
高雯然 讲师 gaowenran@njfu.edu.cn
葛省波 副教授 025-85427519 geshengbo@njfu.edu.cn,799814939@qq.com
关明杰 副教授 025-85428807 mingjieguan@126.com
郭晓磊 副教授 025-85428716 xiaolei.guo@njfu.edu.cn
韩景泉 教授 247050722@qq.com
韩书广 副教授 13813917680 hanshg@njfu.edu.cn
韩响 副教授 hanxiang@njfu.edu.cn
韩小帅 副教授 15624960675 hxs141424@163.com
何水剑 教授 025-85428139 shuijianhe@njfu.edu.cn
何文 副教授 13805157249 hewen2011@njfu.edu.cn
黄润州 副教授 runzhouhuang@njfu.edu.cn
黄勇 副教授 huangyong@njfu.edu.cn
贾翀 高级实验师 447073020@qq.com
蒋 军 助理研究员 jiangjun@njfu.edu.cn
蒋少华 教授 025-85428090 shaohua.jiang@njfu.edu.cn
焦月 副教授 18800465672 yjiao123@126.com
兰平 高级实验师 025-85427019 nfu.lanping@163.com
冷魏祺 副教授 wleng@njfu.edu.cn
李大纲 教授 13912981251 njfuldg@163.com
李宏敏 讲师 025-85427527 lihongmin@njfu.edu.cn
李建章 教授
李炯炯 副教授 025-85427359 luckyjiong@126.com
李邝 讲师
李美春 教授 025-85428320 mli@njfu.edu.cn
李琴 副教授
李绍成 副教授 13951806892 chenglishao@163.com
李涛 高级实验师 litao@njfu.edu.cn
李万兆 副教授 liwanzhao1103@126.com
李小茹 讲师
李晓娜 助理研究员 13020088354 lixiaona510@njfu.edu.cn
李延军 教授
连海兰 教授 025-85427531 lianhailan@njfu.edu.cn
梁星宇 工程师 993039861@qq.com
刘翔 高级实验师 85427259 nlliuxiang@163.com
刘晓蓉 副教授 18810185499 lxr2020@njfu.edu.cn
刘志鹏 教授
刘智超 讲师
娄志超 副教授 zc-lou2015@njfu.edu.cn
卢晓宁 教授
陆步云 讲师 13915967225 672028065@qq.com
罗晶 副教授
骆嘉言 副教授
马欢欢 实验师 025-85427155 mahuanhuan@njfu.edu.cn
马连祥 副教授
马彤彤 助理研究员
马玉峰 讲师 13921433597 mayufeng@njfu.edu.cn
冒海燕 副教授
梅长彤 教授 025-85427742 mei@njfu.edu.cn
梅玉春 副教授 025-85427171 meiyc@njfu.edu.cn;307979735@qq.com
那斌 教授 18260064269 nabin8691@126.com
潘彪 教授 025-85427550 panbiao@njfu.edu.cn; pan.biao@1163.com
潘明珠 教授 025-85428581 mzpan@njfu.edu.cn
潘亚娣 讲师 59647664@qq.com
彭辉 副教授
钱瑾 讲师 ​36429962@qq.com
阙泽利 教授 025-85428205 zelique@njfu.edu.cn
施静波 副教授 025-8542 8276 shijb@njfu.edu.cn
石德兴 副教授
石江涛 副教授 025-85428507 shijt@njfu.edu.cn
宋建忠 讲师 15850553880 jzsong@njfu.edu.cn
苏浩 讲师
孙丰文 研究员 2814863676@qq.com
孙军 教授 sunjun227@163.com
孙世静 副教授
孙友富 教授 025-85427527 ailin.sun@163.com
田丹 教授 tiandan@njfu.edu.cn
田霖 讲师 tianlinb0905101@foxmail.com
田玉兰 讲师 tian-yulan1@163.com
王宝金 教授 13851539269 wbj@njfu.com.cn
王海莹 副教授 betterbest_2008@163.com
王开立 副教授 025-85427359 15650700226 wangkaili@njfu.edu.cn
王恋 讲师 18551649925 wanglian@njfu.edu.cn
王卫东 高级实验师 13951972788 1105328857@qq.com
王新洲 副教授 025-85428507 xzwang@njfu.edu.cn
王毓彤 实验师 15996276466@163.com
王正 正高级实验师 025-85428665 wangzheng63258@163.com
王志和 副教授 025-85427171 wzh@njfu.edu.cn
王志强 教授 025-85428829 wangzhiqiang@njfu.edu.cn
翁锦萍 讲师 1725703911@qq.com
吴英姬 讲师 19825041860 wuyingji@njfu.edu.cn
夏常磊 教授 025 85427087 changlei.xia@njfu.edu.cn
徐长妍 教授 025-85427519 changyanxu1999@njfu.edu.cn; changyanxu1999@163.com
徐朝阳 教授 025-85427517 hughxzy @163.com
徐德良 讲师 025-85427235 xudl@njfu.edu.cn
徐魁梧 副教授
徐丽 讲师 13951078779 njxl@njfu.edu.cn
徐晔晗 讲师
徐兆军 讲师
许斌 副研究员 025-85428665 xr9621@njfu.com.cn。
杨焕蝶 副教授
杨培 助理研究员
杨蕊 讲师 025-85428905 yangrui@njfu.edu.cn
杨甜甜 副教授 yangtiantian@njfu.edu.cn
杨小军 副教授 025-85427527 yxj5460@163.com
易庠华 副教授
曾志高 讲师 025-85485181 2898558168@qq.com
翟胜丞 副教授
詹天翼 副教授
张海洋 副教授
张书 教授 025-85428063 s.zhang@njfu.edu.cn
张晓冬 副研究员
张欣竹 讲师
张耀丽 教授 025-85427501 13776625788 zhangyaoli@126.com
章一蒙 实验师 025-85427133 zhangym@njfu.edu.cn
赵亮 讲师 025-85427235 zl_06@126.com
郑维 讲师 025-85427527 15005184687 zw@njfu.edu.cn; zw077927@163.com
钟家林 技师
周捍东 教授
周建斌 教授 025-85428565 zhoujianbin@njfu.edu.cn
周晓燕 教授 025-85428506 zhouxiaoyan@njfu.edu.cn
周兆兵 高级实验师 025-85427096 zbzhu@njfu.edu.cn
朱南峰 教授
朱一辛 研究员 025-85427527 zhuyixin@njfu.edu.cn
邹玲 高级实验师 025-85427504
邹沐 助理馆员 025-85427519 zoumu@njfu.edu.cn